Stavební inženýring, project management

Stavební průzkumy, zejména balkónových a lodžiových konstrukcí

Za největší vadu původních balkónů považujeme nemožnost kontroly koroze staticky důležitých ocelových prvků v místě zadržování vody – na horním povrchu ocelové desky podlahy, v místě uchycení diagonálního táhla či na vnitřních stěnách nosných profilů. Klíčovým nebezpečím je neznalost stávajícího stavu balkónové konstrukce a podcenění možnosti havárie (utržení podlahy, diagonálního táhla, vypadení drátoskleněné výplně apod.).

Pro družstva, obce, správy domů či vlastníky provádíme:

 • seznámení zainteresovaných pracovníků družstva s problematikou ZB a možným řešením (nástin možného postupu při řešení špatného či havarijního stavu ZB, používané základní typy nových balkónových systémů, ukázka některých chybných detailů)
 • zpracování stavebně-technického posouzení balkónů a lodžií autorizovanými odborníky na určených objektech, příp. vytipovaných ze seznamu objektů vlastníka dle stáří a příznaků statického poškození jako nejzávaznější. Výstupem je seznam havarijních konstrukcí a návrh dalšího postupu
 • zpracování znaleckých (statických) posudků s fotodokumentací v případě zájmu o přímé státní dotace na vady panelové výstavby
 • případně zajišťujeme stavební průzkumy ostatních konstrukcí panelových staveb pro přípravu celkové revitalizace či žádosti o přímé státní dotace

Příprava stavby – nových balkónů, lodžií, revitalizací domů

Na základě referencí jsme stále častěji žádáni nejen o klasický inženýring, ale i o poradenství či nápravu chybných kroků při přípravě stavby (např. zhotovení většinou zbytečně drahého a nekvalitního projektu nezkušeným projektantem, podcenění odborného výběru technologie, použitých materiálů apod.). Jsme schopni napravit i chyby investora způsobené špatným vypsáním soutěže nebo srovnáváním neporovnatelných parametrů v cenových nabídkách, pokud jsme přizváni včas ke spolupráci.

Jsme i čím dál častěji zváni k posouzení, příp. „dopracování“ technologií cizích lodžiových nebo balkónových systémů s tím, že nacházíme dost zásadní chyby v konstrukčním řešení, detailech nebo provedení. Pokud lze tyto nedostatky odstranit, navrhujeme potřebné změny projektu ve spolupráci s investorem, dodavatelem technologie a jeho projektantem, většinou ve funkci vedoucího projektu.

V případě zájmu zajišťujeme jako zástupci investora formou poradenství nebo inženýringu na základě mandátní smlouvy:

 • provedení objektové analýzy
 • výběr a doporučení optimální technologie pro opravu nebo zhotovení nových balkónových konstrukcí
 • vyhledání, příp. soutěž na vhodného zhotovitele projektu
 • vypsání soutěže na vhodného dodavatele stavby
 • vyhodnocení přijatých nabídek, cenová a technická analýza, doporučení nejvhodnějšího soutěžitele

Realizace stavby

Jednou ze základních chyb je přijetí dodavatelem navržené, většinou jednostranné, smlouvy o dílo bez připomínek. Ani po podpisu kvalitně vyhotovené smlouvy však nelze říci, že zamýšlená realizace dopadne tak, jak investor očekává. Na základě dlouholetých zkušeností jsme schopni investorovi připravit takovou smlouvu, která obsahuje všechny důležité i investorem očekávané parametry předmětu díla, záruky a další podstatná ustanovení, aby při využití kvalitního dozoru byla po předání díla oboustranná spokojenost.

V případě zájmu jsme schopni zajistit:

 • jednání o podmínkách, návrh kvalitní smlouvy o dílo a její uzavření s vybraným dodavatelem
 • technický dozor investora nad realizací
 • autorský dozor v případě zajišťování projektu stavby
 • kontrolu všech předepsaných parametrů díla v průběhu realizace, zejména zakrývaných konstrukcí
 • protokolární převzetí ukončeného díla, případně odstraněných vad a nedodělků dle smluvních ustanovení a předepsaných technických a právních norem
 

balkonové a lodžiové systémy

Nová tvář Vašeho domu

 
certifikát kvality